ไม่มีหมวดหมู่

รายงาน DEEP การสร้าง Mail : Obec.moe.go.th โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รายงาน DEEP

การสร้าง Mail : Obec.moe.go.th

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

——————————————————————————————-

ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ชื่อ URL : www.60pansa.ac.th

โดยสร้างเมนู รายงานข้อมูลสารสนเทศ DEEP โดยมีข้อมูลดังนี้

จำนวนครูทั้งหมด 19 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน

จำนวนผู้บริหาร 1 คน ตรวจสอบได้ที่ http://gg.gg/deepchateacher

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน ตรวจสอบได้ที่ –

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 45 คน ตรวจสอบได้ที่ http://gg.gg/deepcha215

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน ตรวจสอบได้ที่ –

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน ตรวจสอบได้ที่ http://gg.gg/deepcha417

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 46 คน ตรวจสอบได้ที่ http://gg.gg/deepcha517

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 43 คน ตรวจสอบได้ที่ –